خانه / معرفی کتاب و پایان نامه / معرفي پايان نامه / بررسی و مقایسه ی عناصر عرفانی در دو منظومه ی عاشورایی گنجینه الاسرار عمّان سامانی و آتشکده ی نیّر تبریزی

بررسی و مقایسه ی عناصر عرفانی در دو منظومه ی عاشورایی گنجینه الاسرار عمّان سامانی و آتشکده ی نیّر تبریزی

images

عنوان پایان نامه: بررسی و مقایسه ی عناصر عرفانی در دو منظومه ی عاشورایی گنجینه الاسرار عمّان سامانی و آتشکده ی نیّر تبریزی
نام پژوهشگر: علی رضا قربان پور
میزان تحصیلات: ارشد
دانشگاه محل تحصیل: واحد علوم و تحقیقات(آذربایجان غربی)
استاد راهنما: دکتر برات محمدی
استاد مشاور: دکتر محمدرضا سنگری

پایان نامه پیش رو از پنج فصل تشکیل شده است. عناوین فصول عبارتند از:
کلّیات تحقیق ۲- مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق ۳- روش شناسی تحقیق ۴- تجزیه و تحلیل داده ها و اطّلاعات ۵- نتیجه گیری و پیشنهادها

چکیده
دو منظومه ی عرفانی- عاشورایی، آتشکده ی نیّر تبریزی و گنجینه الاسرار عمّان سامانی دو شاهکار ادبی هستند که سرایندگانشان با نگرشی عرفانی که بخش اعظمی از ادب و شعر فارسی را در بر گرفته؛ به شرح واقعه ی عاشورا که خود دریایی از معارف دینی شیعیان را در می گیرد؛ پرداخته اند. پس بررسی سیر شکل گیری این گونه آثار و تبیین عناصر عرفانی به کار گرفته شده در این دو اثر فاخر حوزه ی ادبیّات عاشورایی و تشریح و تحلیل شباهت ها و تفاوت های آنان جهت غنا بخشیدن به آموزه های عرفانی ناب اسلامی شعر و ادب فارسی و فرهنگ عاشورایی از اهمّیت خاصّی برخوردار است.
هدف اصلی این تحقیق بررسی و مقایسه ی عناصر عرفانی در دو منظومه ی عاشورایی گنجینه الاسرار عمّان سامانی و آتشکده ی نیّر تبریزی است.
در این پایان نامه سیر شعر عاشورایی و عرفانی و هم چنین اطّلاعات مربوط به هر دو اثر و نیز شرح زندگی سرآیندگان آن ها مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه فراوانی مؤلّفه های عرفانی دو منظومه ی مورد مطالعه را به دست آورده و در پایان به تحلیل اطّلاعات با روش تحلیل محتوا (content Analysis) پرداخته شده است.
اهمیّت و ضرورت تحقیق:
آثار عرفانی ما مملو از عناصر معرفتی پیدا و پنهان است که تأمل در هر کدام از آن ها ما را به درک عمیق تری می رساند. بر اهل تحقیق هم پوشیده نیست که کارهای تطبیقی در این عرصه بسیار اندک است.منظومه های عرفانی عاشورایی آتشکده و گنجینه الاسرار دو شاهکار ادبی هستند که سرایندگانشان با مشرب ذوقی خویش و با نگاهی عرفانی برخی حوادث واقعه ی عاشورا را واکاوی و توصیف کرده اند. نکته ی دیگر این که در عصر ترویج عرفان های انحرافی و در روزگار افزایش اضطراب ها، تهدید بحران هویّت برای نسل های جوان، پرداختن به آثار ارزشمند عرفانی- آیینی ادب فارسی و بررسی و تبیین جلوه های پیدا و پنهان این آثار، راهنما و هدایتگر و چراغ راه شاعران جوان و پاسدار هویّت ملّی و دینی ما خواهد بود. در ضمن فتح بابی است؛ برای کارهای پژوهش کیفی با رویکرد به مدل های تطبیقی که از روی تحلیل محتوا به صورت طولی، عرضی و عمیق انجام گردد تا این که از پژوهش های صرفاً توضیحی و توصیفی فاصله بگیریم.
برخی از منابع استفاده شده در نگارش پایان نامه عبارتند از:
دیوان سلمان ساوجی به اهتمام منصور مشفق
دیوان اشعار شیخ بهایی با مقدّمه و شرح سعید نفیسی
مقدمه ای بر مبانی عاشورا سرایی در ادب فارسی
دیوان جویا تبریزی به اهتمام پرویز عباسی داکانی

telegram

همچنین ببینید

سیمای اخلاقی اباعبدالله و اصحابش با نگاهی به عاشورا

عنوان پایان نامه: سیمای اخلاقی اباعبدالله و اصحابش با نگاهی به عاشورا نام پژوهشگر: فهیمه ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.