خانه / معرفی کوتاه شهدا کربلا / شهیدان نبرد نخستین (صفحه 5)

شهیدان نبرد نخستین

حبشه(حبشی)بن قیس

*تبار ونژاد حبشی بن قیس بن سلمه بن طریف بن ابان بن سلمه بن حارثه الهمدانی النهمی،جدش سلمه از اصحاب پیامبر وپدرش قیس،صحابی پیامبر ویاور امیر مومنان بود.وی در کوفه زندگی می کرد. *زمان پیوستن به ابا عبدالله   روز پنجم محرم در کربلا به خدمت امام رسید. *نحوه شهادت       در حمله نخستین وتیر باران سپاه عمرسعد به شهادت رسید. *سن      ...

ادامه نوشته »

عمرو(عمر)بن ضبیعه تیمی

*تبار ونژاد عمرو بن ضبیعه بن قیس بن ثعلبه ضبعی تیمی اهل کوفه بود.ضبعی منسوب به ضبع بن برده تیره ای از قضاعه و از اعراب قحطانی یمنی بوده است. *زمان پیوستن به اباعبدالله همراه سپاه عمر سعد به کربلا آمده بود،اما سرانجام از سپاه عمر سعد گسست وگویا شب هفتم به سپاه اباعبدالله الحسین(ع) پیوست. *نحوه شهادت       در حمله ...

ادامه نوشته »

قاسم بن حبیب ازدی

*تبار ونژاد         قاسم بن حبیب بن ابوبشر ازدی،اهل کوفه بود. *زمان پیوستن به ابا عبدالله احنمالا روز پنجم محرم(یاششم)در کربلا به مراد ومحبوب خویش،اباعبدالله الحسین(ع)پیوسته باشد. *نحوه شهادت       در حمله نخست ،پس از نبردی شجاعانه، مقابل نگاه امام به شهادت رسید. *سن      ۴۰سال *ویژگی ها وفضایل سوارکاری شجاع،رزم دیده،تیراندازی ماهر وچالاک،دوستدار اهل بیت، رشید وپاکباز،قران شناس،آشنا   به نیرنگ ها ورنگ ...

ادامه نوشته »

سلیمان بن سلیمان ازدی

*تبار ونژاد          سلیمان از قبیله بزرگ ازد بود. وی در کوفه زندگی می کرد. *زمان پیوستن به ابا عبدالله زمان پیوستن به درستی معلوم نیست.احتمالا همراه با سپاهان کوفه به کربلا آمده،در یکی از روزهای هفتم یا هشتم به امام پیوسته است. *نحوه شهادت نحوه شهادت وی به درستی معلوم نیست.به احتمال قوی در حمله نخستین وتیر باران صبح به ...

ادامه نوشته »

مجمع بن زیاد جهینی(همراهان مسیر مدینه)

*تبار ونژاد          وی اهل جهینه،آبگاهی در نزدیکی مدینه،بود. *زمان پیوستن به اباعبدالله در منزل جهینه همراه با دو تن از دوستانش به امام پیوست وتا کربلا امام را یار وهمراه بود.جز این سه تن تعداد دیگری نیز از جهینه همراه شدند،ولی در منزل زباله جدا شدند. *نحوه شهادت وی همراه با عباد وعقبه در تیر باران صبح عاشورا،پس از نبردی ...

ادامه نوشته »

عقبه بن صلت جهنی(همراهان مسیر مدینه)

*تبار ونژاد         وی در جهینه،اطراف مدینه، می زیست.جهینه قبیله ای از قضاعه بودند. *زمان پیوستن به ابا عبدالله وی همراه با دو همسفرش،عباد بن مهاجر در منزلگاه جهینه به امام پیوست وتا کربلا همرکاب وهمراه امام خویش بود. *نحوه شهادت       در نخستین حمله،تیرباران صبح عاشورا،همراه با مجمع وعباد به شهادت رسید. *سن      حدود ۶۵سال *ویژگی ها وفضایل صداقت وصفا،سخاوت وجوانمردی،مردمداری،اعتقاد ...

ادامه نوشته »

منیع بن زیاد(رقاد)

*تبار ونژاد         به درستی معلوم نیست.وی اهل کوفه وساکن این شهر بوده است. *زمان پیوستن به ابا عبدالله وی از کوفه حرکت کرد ودر کربلا به اباعبدالله پیوست.احتمالا زمان پیوستن او، سوم محرم بوده است. *نحوه شهادت       شهادت وی به احتمال قوی در حمله نخستین وتیر باران عمر سعد بوده است. *سن      حدود ۴۰ سال *ویژگی ها وفضایل شیفته وعارف ...

ادامه نوشته »

عمران بن کعب اشجعی

*تبار ونژاد عمران(عمر)بن کعب بن حارث اشجعی از تیره اشجع واشجع قبیله ای از غطفان است که غطفانیان از قیس عیلان واز اعراب شمالی هستند.عمران ساکن کوفه بود .قبیله اشجع خود از تبار عدنانیان ساکن مدینه بودند اما عمران به کوفه آمده،در آنجا زندگی می کرد. *زمان پیوستن به ابا عبدالله   احتمالا در منازل نزدیک به کربلا،مانند قصر بنی مقاتل ...

ادامه نوشته »

جبله بن علی (عبدالله)شیبانی

*تبار ونژاد وی اهل کوفه واز تیره شیبان است شیبان شاخه ای از اعراب عدنانی شمالی بود که عدنانیان در اصل از مدینه بودند.این قبیله منسوب به بکربن وائل بودند. *زمان پیوستن به اباعبدالله وی در قیام مسلم شرکت داشت و پس از آن مخفی شد و سرانجام خود را به کربلا رساند.گویا روز هفتم یا هشتم محرم به کربلا ...

ادامه نوشته »

کنانه بن عتیق تغلبی

*تبار ونژاد کنانه بن عتیق بن معاویه بن الصامت بن قیس التغلبی منسوب به قیبله تغلب بن وائل و از تیره عدنانیان است.وی ساکن کوفه بود. *زمان پیوستن به اباعبدالله   روز نهم محرم نزدیک غروب خود را به کربلا رساند و در رکاب امام قرار گرفت. *نحوه شهادت شهادت وی را در حمله نخست صبح و برخی نزدیک به ظهر ...

ادامه نوشته »