خانه / معرفی کوتاه شهدا کربلا / شهیدان نبرد نخستین (صفحه 3)

شهیدان نبرد نخستین

جندب بن حجیر کندی(جندب بن مجیر کندی)

*تبار ونژاد جندب بن حجیر کندی خولانی یا جندب بن حجر،اصالت یمنی داشت.خولان شاخه ای از کهلان و از اعراب قحطانی است که نسبت آن ها به خولان بن مالک بن الحارث بن مره بن آود میر سد.وی ساکن کوفه بود. *زمان پیوستن به اباعبدالله وی در منزل حاجر،قبل از برخورد حر با اباعبدالله،به امام پیوست و همراه وی به ...

ادامه نوشته »

عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج تیمی

عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج تیمی *تبار ونژاد         عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج تیمی،از قبیله تیم و همراه پدرش ساکن کوفه شد. *زمان پیوستن به اباعبدالله در شب هشتم همراه پدرش به اباعبدالله الحسین(ع)در کربلا پیوست.پدر و پسر همراه با سپاه عمر سعد به کربلا آمدند و سپس به امام پیوستتند. *نحوه شهادت       وی همراه با پدرش درنخستین نبرد(حمله اولی)،پس ...

ادامه نوشته »

مسعود بن حجاج تیمی

مسعود بن حجاج تیمی *تبار ونژاد         مسعود بن حجاج تیمی تیم الله بن ثعلبه ساکن کوفه بود. *زمان پیوستن به اباعبدالله وی همراه با سپاه عمرسعد در کربلا شرکت کرد و شب هشتم به اتفاق پسرش عبدالرحمن به اباعبدالله پیوست. *نحوه شهادت       وی همراه فرزندش در حمله نخستین و تیر باران عمرسعد به شهادت رسید. *سن      ۵۰ سال *ویژگی ها ...

ادامه نوشته »

نعمان بن عمرو ازدی راسبی

*تبار ونژاد          منسوب به تیره راسب بن مالک شنوده ای ازدی.در کوفه زندگی می کرد. *زمان پیوستن به ابا عبدالله   او در کربلا در شب هشتم محرم همراه برادرش حلاس به اباعبدالله پیوست. *نحوه شهادت در نخستین حمله سپاهیان عمر سعد به شهادت رسید.برخی نیز شهادت او در فاصله میان حمله اول تاظهر عاشورا دانسته‌اند. *سن      حدود ۵۰سال *ویژگی ها ...

ادامه نوشته »

نصر بن ابی نیزر

*تبار ونژاد         اهل حبشه واز نوادگان نجاشی بوده است. *زمان پیوستن به ابا عبدالله   از مدینه به مکه واز مکه تا کربلا همراه اباعبدالله بود. *نحوه شهادت       پس از پی شدن اسبش،در حمله اولی به شهادت رسید. *سن      حدود ۴۵-۴۰سال *ویژگی ها وفضایل وفادار به اهل بیت(ع)،سوارکار شجاع،قاری قرآن وعالم به معارف دینی،دشمن شناس،زاهد،مخلص وپاکباز،با وقار و منش کریمانه.   ...

ادامه نوشته »

سالم مولی (غلام)عامربن مسلم عبدی

*تبار ونژاد         به درستی معلوم نیست.اهل بصره وبه احتمال فراوان از همان قبیله عبدی است. *زمان پیوستن به ابا عبدالله در منزلگاه ابطح نزدیک مکه همراه عامر بن مسلم،یزید بن ثبیط وعبدالله و عبید الله پسران یزید به اباعبدالله(ع)پیوست. *نحوه شهادت       در حمله اولی وتیرباران صبح عاشورا به شهادت رسید. *سن      حدود ۴۰-۳۵سال *ویژگی ها وفضایل            شجاع،سخنور،دین شناس،شیفته اهل بیت،زاهد ...

ادامه نوشته »

بکر بن حی تیم الله بن ثعلبه تیمی

*تبار ونژاد         از قبیله بنی تیم،یکی از قبایل ساکن کوفه. *زمان پیوستن به ابا عبدالله   روز عاشورا از سپاه عمر سعد جداشد وبه یاران امام حسین (ع)پیوست. *نحوه شهادت بعد از حمله اولی،در نبرد تن به تن به شهادت رسید.احتمالا از نخستین شهیدان پس از حمله اولی است. هرچند شهادت او در حمله اولی قوی تر است. *سن      حدود ۵۰-۵۴سال ...

ادامه نوشته »

مسلم بن کثیر(کثیر)اعرج

*تبار ونژاد مسلم بن کثیر بن قلیب الصدفی الازدی ارد شنوئه الاعراج از طایفه ازد واز شاخه ازد شنوئه بود.اصالت او یمنی وساکن کوفه بود. *زمان پیوستن به ابا عبدالله   نرسیده به کربلا به محضر امام رسید وبا وی همراه شد. *نحوه شهادت       شهادت وی را در حمله اولی(نبرد نخست)گفته‌اند. *سن      حدود ۷۰سال *ویژگی ها وفضایل پدرش از اصحاب پیامبر ...

ادامه نوشته »

ادهم بن امیه عبدی بصری

*تبار ونژاد پدرش ابوعبدالله (امیه)از اصحاب رسول خدا واهل مدینه بود وسپس ساکن بصره شد.او از طایفه عبدی است که منسوب به عبدالقیس واز اعراب عدنانی است. پدرش راوی روایات پیامبر بود.چند پسر داشت که یکی از آن ها ادهم بود *زمان پیوستن به ابا عبدالله وی در منزل ابطح،نزدیک مکه،همراه یزید بن ثبیط به اباعبدالله پیوست.زمان پیوستن وی حدود ...

ادامه نوشته »

قارب بن عبدالله بن اُرَیقِط (اُرَیقِد)دئلی یا دیلمی

*تبار ونژاد پدرش عبدالله بن اریقط یا اریقد دئلی یا دیلمی یار پیامبر بود ودر هنگام هجرت پیامبر راه بلدی وی را به مدینه بر عهده داشت.مادرش فکیهه،کنیز امام حسین ودر خدمت رباب بود.به همسری عبدالله درآمد وقارب حاصل این ازدواج بود.در نتیجه وی را غلام حسین(ع)می‌گفتند. *زمان پیوستن به ابا عبدالله   از مدینه به مکه تا کربلا همسفر با ...

ادامه نوشته »